Wydawnictwo Poltext

Najlepsze źródło wiedzy

Strona główna»Finanse»Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce

Newsletter

Nasi partnerzy

Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce

Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce (Mariusz Andrzejewski, Maciej Baranowski, Ewelina Pawłowska-Szawara)

Nasza cena

33,60 zł

42,00 zł

RABAT 20%

Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce

 

Finanse

Mariusz Andrzejewski, Maciej Baranowski, Ewelina Pawłowska-Szawara

  • ISBN: 978-83-8175-135-3
  • format 165 x 235 mm
  • 130 stron
  • oprawa miękka ze skrzydełkami

Tytuł dostępny również jako:

e-book

Celem monografii jest poszerzenie obszaru badań dotyczących finansowania mieszkalnictwa, aby choć częściowo wypełnić lukę w dotychczasowym dorobku nauki w tym zakresie. W opracowaniu wykorzystano jako materiały źródłowe publikacje takich instytucji, jak: Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, European Mortgage Federation, International Capital Market Association. Zaletą tych materiałów źródłowych jest ich aktualność.

Dodatkowo wykorzystano publikacje nawiązujące do okresu kryzysu finansowego lat 2007–2009 takich instytucji, jak: Narodowy Bank Szwajcarii oraz Swedish Institute for European Policy Studies. Chociaż dane pozyskane z tych źródeł
w znacznej mierze obejmują okres dekady poprzedzającej kryzys, konkluzje w nich zawarte stanowiły podstawę dokonania aktualnej diagnozy, identyfikacji tendencji oraz perspektyw dotyczących innowacji finansowych wspierających rozwój mieszkalnictwa na obszarze Unii Europejskiej prawie dekadę po kryzysie.


  Dekadę po kryzysie finansowym Polska i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej próbują ożywiać gospodarkę oraz rynek nieruchomości m.in. poprzez modyfikację instrumentów finansowania mieszkalnictwa. W związku z tym pojawiła się potrzeba prowadzenia badań nad zagadnieniami: finansowania mieszkalnictwa, zmiany poziomu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów hipotecznych, charakterystyki instrumentów kredytowych na budowę i zakup nieruchomości, sposobów finansowania kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe, różnic pomiędzy oprocentowaniem kredytów hipotecznych a oprocentowaniem funduszy pozyskiwanych przez instytucje kredytowe na ich refinansowanie. Do tej problematyki nawiązuje recenzowana monografia. W polu zainteresowania autorów znalazła się aktualna i ważna, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, problematyka badawcza dotycząca funkcjonowania nowoczesnych instrumentów finansowych wspierających rozwój mieszkalnictwa w Polsce i w Unii Europejskiej. Monografia zawiera dojrzałą i oryginalną myśl autorów, jest solidnie oparta na starannie dobranej literaturze przedmiotu, ma rzetelnie sformułowane założenia metodyczne i konstrukcyjne. Jej praktyczny wymiar jest wzbogacony dzięki szerokiemu spektrum doświadczeń zawodowych autorów publikacji. Opracowanie może stanowić źródło wiedzy dla studentów, uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem bankowości w Polsce i w Unii Europejskiej.
           - z recenzji prof. UJK, dr hab. Andrzeja Pawlika
 Mariusz Andrzejewski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto członek European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Były arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie przewodniczący rady nadzorczej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tauron Sprzedaż sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej PKO Bank Polski S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Kierownik projektu MNiSW „Dialog” pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia.

Maciej Baranowski – doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych oraz wieloletni wykładowca uczelni polskich i zagranicznych. Od 1994 r. związany z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Katowicach, obecnie pracownik Katedry Finansów Publicznych, a wcześniej Katedry Finansów. Od 2005 r. współorganizator i wykładowca Joint MSc Degree in European Business and Finance, wspólnego programu studiów trzech uczelni: Nottingham Trent University (Wielka Brytania), Brno University of Technology (Czechy) i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Prowadził gościnnie wykłady w Nottingham Business School oraz Nottingham Trent University (Wielka Brytania). W 2013 i 2014 r. wykładał w Dokuz Eylül University w Izmirze (Turcja). Autor publikacji z dyscypliny finansów poświęconych rynkom finansowym i funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych. Jako ekspert współpracował z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor wydobywczy (współtwórca koncepcji obligacji węglowych), chemiczny, energetyczny, a także z jednostkami samorządu terytorialnego, Najwyższą Izbą Kontroli (członek Kolegium NIK) oraz Narodowym Bankiem Polskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa.

Ewelina Pawłowska-Szawara – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona w sektorze bankowym jako zastępca kierownika placówki bankowej oraz jako ekspert finansowy. Ma na swoim koncie liczne sukcesy sprzedażowe w obszarze kredytów hipotecznych (w latach 2016–2019 placówka, którą współzarządza, klasyfikowała się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych w sieci agencji Banku Pekao S.A.). Dwukrotna stypendystka prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
w nauce oraz stypendystka Fundacji Sapere Auso za ponadprzeciętne wyniki w nauce. Główny wykonawca i ekspert
w projekcie MNiSW „Dialog” pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia, którego celem było stworzenie innowacyjnego modelu instrumentu finansowego (pionierskiego kredytu hipotecznego) wspierającego rozwój mieszkalnictwa w Polsce. Trzykrotnie pełniła funkcję kierownika badań naukowych realizowanych w ramach grantu uczelnianego na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce

Mariusz Andrzejewski, Ewelina Pawłowska-Szawara, Jolanta Stanienda

44,90 zł
Dodaj do koszyka